Hankasalmen Kennelkerho ry


ETUSIVUHALLITUSTOIMINTAKALENTERIJäSENYYSTULOKSETLINKIT

Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

§ 1 NIMI

Yhdistyksen nimi on Hankasalmen Kennelkerho, ja sen kotipaikka on Hankasalmi.


§ 2 TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää kaikenrotuisille koirille ja heidän omistajilleen erityyppisten koiraharrastukseen liittyvien lajien toimintaa ja edistää koirankäsittelytaitoa sekä yhdistää ja kehittää paikkakunnalla olevaa kaikenlaista koiratoimintaa.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan

- tekemällä yhdistyksen toimintaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla julkaisutoimintaa ja järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, antamalla neuvoja ja opastusta jäsenilleen sekä järjestämällä koiranäyttelyitä ja kokeita sekä muita tilaisuuksia

- levittämällä tietoa kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa

- harjoittamalla yhteistoimintaa kotimaassa olevien keskusjärjestöjen ja kennelyhdistysten kanssa.


§ 3 VAROJEN KERUU

Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii:

- perimällä jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää vuosikokous

- toimeenpanemalla asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja

- järjestämällä koiranäyttelyitä, kokeita sekä muita alaan liittyviä tilaisuuksia

- yhdistys on oikeutettu omistamaan myös kiinteää omaisuutta


§ 4 KIELI

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.


§ 5 JÄSENET

Yhdistyksen jäseninä voivat olla sekä yksityiset henkilöt että rekisteröidyt yhdistykset. Yksityiset henkilöt ovat joko vuosi- tai perhejäseniä ja rekisteröidyt yhdistykset vuosijäseniä. Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen jätettävä kirjallinen eroilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoitettava erosta merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen katsotaan eronneeksi hallituksen päätöksellä, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan 6 kk:n kuluessa eräpäivästä. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksen nojalla, jos hän jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, jos hän muuten rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan, jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien tapojen vastaisesti tai erotettu Suomen Kennelliitto ry:n jäsenyydestä. Erottamiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin eikä jäsenmaksua palauteta.


§ 6 JÄSENMAKSU

Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus määrätään vuosittain kutakin toimikautta varten vuosikokouksessa.


§ 7 TILIT

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen laatiman toimintakertomuksen ohella esitettävä yhdistyksen tilintarkastajille viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kokoukselle osoitettu tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään 5 päivää ennen vuosikokousta.


§ 8 KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen helmikuussa. Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittuja asioita varten. Kutsut kokouksiin toimitetaan joko kirjallisesti tai sanomalehti-ilmoituksella viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa jokaisella yksittäisellä henkilöjäsenellä on yksi ääni. Kokouksissa äänestetään avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei lippuäänestystä vaadita. Äänten mennessä tasan vaaleissa ratkaisee arpa, muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.


§ 9 VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa helmi-maaliskuussa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat

2. todetaan kokouksen laillisuus

3. esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto

4. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi tilintarkastajaa ja näiden varamiehet

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


§ 10 HALLITUS

Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi jäsentä, joille valitaan kaksi yleistä varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kahden jäsenen läsnä ollessa. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi tai kolme jäsentä. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.


§ 11 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

1. jäsenluettelon ylläpito

2. yhdistyksen kokouksien koollekutsuminen

3. toimiminen yhdistyksen lakimääräisenä edustajana

4. toimiminen purkautuneen yhdistyksen selvitysmiehenä

5. yhdistyksen muu edustaminen

6. päätösten toimeenpano

7. juoksevien asioiden hoito

8. kokousten valmistelu

9. rahavarojen ja muiden varojen hoito

10. sisäisen toiminnan valvonta ja hoito

11. yhdistyksen päätösten valvonta

12. aloitteiden tekeminen


§ 12 SÄÄNTÖJEN MUUTOS

Näiden sääntöjen muutosehdotus on jätettävä hallitukselle vähintään 2 kk ennen sitä kokousta, jossa asia halutaan käsiteltäväksi. Sääntöjä voidaan muuttaa vain varsinaisen kokouksen päätöksellä ja 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.


§ 13 YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamiseen tarvitaan kahden perättäisen vähintään kuukauden väliajoin pidetyn yhdistyksen kokouksen päätös. Purkamispäätökseen vaaditaan vähintään 3/4 annetuista äänistä kummassakin kokouksessa. Yhdistyksen varat luovutetaan tällöin jollekin kennel-asiaa edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle.


§ 14 MUUTA

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa säädetään.


Sivuston toteutus ja ylläpito SolidNet Oy